Tag Archives: nemovitosti

Kolaudace

kolaudace Kolaudace je jednání, jímž se uvádí nemovitost „do života“. Po ukončení realizace výstavby nebo

rozsáhlé rekonstrukce je třeba požádat stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudace). Stavební

úřad vydá rozhodnutí na návrh stavebníka. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení (název) a

adresu (sídlo) stavebníka, označení a místo stavby, datum a číslo stavebního povolení nebo

povolení stavby před jejím dokončením, předpokládaný termín dokončení stavby,...

Read more

Zástavní právo

Zástavní právo slouží zástavnímu věřiteli na úhradu jeho pohledávky v případě, kdy si dlužník nesplní svůj závazek. Pohledávka věřitele se uspokojuje z prodeje záložní věci nebo jiné majetkové hodnoty, která je a podle zákona může být předmětem zástavního práva.

Pokud dlužník neplní svůj dluh (např. prodlení s placením splátek poskytnutého úvěru na základě úvěrové smlouvy), může se věřitel, který má platně zřízeno zástavní právo domáhat, aby jeho pohledávka byla...

Read more