Avon Cosmetics

Avon Cosmetics

Společnost avon Cosmetics prostřednictvím projektu AVON proti domácímu násilí s partnerkou projektu – Aliancí žen Slovenska realizuje na slovenském středních školách projekt vzdělávání o násilí na ženách a domácím násilí. Informace o projektu i diskuse odborníků na téma domácího násilí páchaného na ženách byla hlavním tématem kulatého stolu, který zorganizoval AVON a Aliance žen Slovenska dne 29.3.2012 v Bratislavě. Kulatého stolu se zúčastnili Mgr. Katarína Farkašová, ředitelka Aliance žen Slovenska, Mgr. Daša Malíková, psycholožka Aliance žen Slovenska, Mgr. Barbora Holubová, socioložka Institutu pro výzkum práce a rodiny a Ing. Olga Pietruchová, MA, ředitelka odboru rovnosti pohlaví a rovných příležitostí Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Společnost Avon zastupovala ambasadorka projektu AVON proti domácímu násilí – Daniela Peštová.
Více o projektu vzdělávání o domácím násilí pro střední školy
Po pilotní fázi projektu vzdělávání o domácím násilí pro střední školy, která proběhla v Bratislavském kraji na 29 středních školách a které se zúčastnilo téměř 1000 studentek a studentů, pokračují workshopy v roce 2012 v Trnavském kraji. Projekt zahrnuje sérii workshopů pro pedagogy a pedagožky a následně probíhají workshopy se studentkami a studenty s cílem vzdělávat mládež o této problematice, a tak působit preventivně.
„Společnost AVON Cosmetics se chce ve spolupráci s Aliancí žen soustředit na prevenci. Věříme, že násilí se dá ze společnosti odstranit výchovou a vzděláním. Otevření této problematiky ve školách je garancí udržení povědomí o lidských právech, o nenásilných vztahů, tak o rovnosti pohlaví. Vzdělávání studentů a studentek, jakož i jednoduché informování o problematice domácího násilí a násilí na ženách obsahuje obrovské množství témat, které by měla dorůstající generace znát, proto jsme se rozhodli tento projekt spustit, „řekla Andrea Macáková, vedoucí oddělení PR a reklamy společnosti AVON Cosmetics .
„Úcta k lidským právům má začít učit už ve školce.“
“ Co je rozhodující pro nastolení slušnosti, pro pocit bezpečí a pro zastavení násilí v každé společnosti, je common sense, zdravý rozum. Společenská mínění, společenské normy přítomny i bez doktríny. To co nás učí mámy a tátové doma
a učitelky a učitelé ve škole – od dětství. Proto chceme přispět i my k tomu, co děti dostávají jako poučení do života. Chceme je učit o tom, že násilí není řešení, že existují způsoby řešení konfliktů, ve kterých obě strany vyjdou vítězně, že partnerství je lepší zážitek pro obě strany než uzurpácia moci atd.. Nejen proto, že nám záleží na kvalitě života v naší společnosti. Nejen z pohledu diskriminovaných lidí, ale pro blaho nás všech, protože lidé obklopeni násilím jsou sami a samy oběťmi, kterým by se mohlo stát, že budou mít proto celý život problém s tím nejdůležitějším – s osobními vztahy , „uvedla Katarína Farkašová, ředitelka Aliance žen.
Obsah workshopů
Workshopy jsou určeny pro studenty a studentky třetích a čtvrtých ročníků středních škol. Probíhají pod vedením odbornic a expertů z Aliance žen Slovenska, organizace, která je v této problematice jednou z nejaktivnějších, nejznámějších a odborně nejsilnějších.
“ Prevence zaměřená na domácí násilí mezi mladými lidmi může významně ovlivnit pravděpodobnost vzniku a rozvoje násilí mezi partnery. Je to základní krok, který nemůžeme vynechat, a který může navždy ovlivnit životy mladých lidí, “ uvedla Daša Malíková, psycholožka z Aliance žen Slovenska . „Ve školách se zaměřujeme na primární prevenci, tedy vše, co lze udělat dříve, než k násilí ve vztahu přijde. Zároveň mluvíme o násilí v rodinách, které zažívají děti a mladí lidé buď jako přímé oběti nebo jako sekundární oběti – svědci. Má obrovský význam učit mladé lidi jak být aktivní a ne pasivní „oběť“. „
Násilí páchané na ženách v partnerských vztazích – Slovenské realita v číslech
Více než každá pátá Slovensku žena má zkušenost s násilím ze strany současného partnera. Násilí ze strany partnera nejsou jen ojedinělé skutky psychické, fyzické či sexuální agrese, jde o vzorec chování, kde se jednotlivé formy agrese kombinují s různou frekvencí. *
Podle nejaktuálnějšího výzkumu veřejného mínění na Slovensku, Eurobarometr – Domácí násilí proti ženám , realizovaném v roce 2010, každý sedmý člověk zná někoho z kruhu vlastní rodiny či přátel, kdo vystavil ženu nějaké formě násilí a  každý šestý zná ženu , která takovému násilí byla vystavena. Konzervativní odhad říká, že výskyt násilí páchaného na ženách zasahuje 8% žen, což je asi 150.000 žen , přičemž násilí páchané na ženách evidované policií, zda zdravotnictvím představuje pouze 5.000 žen, které se tak do systému pomoci, řešení vůbec dostali. **
„Násilí vůči ženám v partnerských vztazích je častěji, než si všechny a všichni myslíme. Více než 39% žen zažilo během svého života násilné chování ze strany svého současného, či bývalého partnera. Přestože faktory přispívající ke vzniku a přetrvávání násilí známe, nedaří se ho zatím účinně potírat. Významnou roli zde mohou sehrát i novinářky a novináři, citlivě a efektivně informující o násilí na ženách, “ uvedla socioložka Barbora Holubová z Institutu pro výzkum práce a rodiny.
* Bodnárová, Filadelfiová, Holubová, 2008: Reprezentativní výzkum výskytu a zkušeností žen s násilím páchaném na ženách, UNIFEM / IVPR
** Násilí páchané na ženách a rovnost pohlaví, Mgr. Barbora Holubová
Druhy domácího násilí
Fyzické násilí
– Týrání, kopání, bití, tahání za vlasy, popálení, vražda
Psychické násilí
– Citové týrání, slovní vyhrožování, vydírání, vyvolávání výčitek, pocitů viny, zesměšňování
Sexuální násilí
– Znásilnění, nucení do aktivit, které žena nechce
Sociální násilí
– Izolování oběti od společnosti, bránění styku s okolím, přáteli, blokování
telefonu a pod.
Ekonomické násilí
– Omezování přístupu k penězům nebo zakazování chodit do práce
Proč většina případů domácího násilí zůstává utajena?
Ženy se často mylně domnívají, že násilí vyprovokovali vlastním chováním.
Vztah mezi obětí a násilníkem je charakteristický připoutáním, závislostí oběti od násilníka. Jedním ze znaků tohoto specifického vztahu je loajalita k násilníkovi, snaha chránit ho a soucítit s ním.
Týrané ženy jsou nejvíce ohroženy po projevení snahy opustit týrajícímu partnera.
Ženy nehlásí násilí, které se odehraje v jejich domácnosti z následujících důvodů:
– Pocit studu
– Obava o svou bezpečnost
– Obava o bezpečnost dětí
– Strach z rozpadu rodiny
– Strach z publicity
– Poškození reputace
– Výčitky svědomí
– Finanční / citová závislost na partnerovi
– Závislost dětí od partnera
– Strach z nejistoty
– Nedostatek informací, kde hledat pomoc
– Neochota reprodukovat nepříjemný incident a rozebírat ho před soudem
– Nedůvěra ve veřejné instituce
AVON proti domácímu násilí
Projekt AVON proti rakovině prsu vznikl v roce 2008 . Jeho cílem je ukázat mnohým ženám cestu z těžké životní situace. Tímto způsobem chce společnost AVON nadále zlepšovat postavení žen ve společnosti a přispět ke zlepšení informovanosti o problematice domácího násilí páchaného na ženách.
Naplňovat cíle projektu pomáhá také jeho ambasadorka – Daniela Peštová spolu s partnerkou projektu – Aliancí žen Slovenska.
Součástí projektu je i získávání finančních prostředků prodejem speciálních symbolů „odhodlání“. Symboly je možné zakoupit si prostřednictvím AVON Lady / AVON Gentleman nebo prostřednictvím e-shopu na stránce www.avonprotidomacemunasiliu.sk , kde získáte i více informací o projektu.
Dosud získané finanční prostředky byly věnovány na personální a technický provoz SOS linky Aliance žen Slovenska, na tisk edukativních materiálů a na projekt vzdělávání pro studentky a studenty středních škol a jejich pedagogů, který AVON realizuje ve spolupráci s Aliancí žen Slovenska.
V rámci projektu AVON připravuje speciální knihu skutečných příběhů žen , které se během svého života setkali s formou domácího násilí nebo byly jeho svědky. Knižní publikace by se měla na trhu objevit v listopadu 2012 a zisk z jejího prodeje bude použit na aktivity a projekty orientované na boj proti domácímu násilí.
Aliance žen Slovenska
Nevládní organizace, která vznikla v roce 1994 se věnuje monitorování implementace mezinárodních dokumentů k problematice žen, jejich překladem a vydávání. Věnuje se i konkrétní práci proti násilí na ženách. Poskytuje krizové sociálně-právní poradenství (provoz SOS linky), psychologickou a právní pomoc. Zabývá se i legislativními aspekty násilí na ženách.
V roce 2000 Aliance žen Slovenska zřídila telefonní linku pro oběti domácího násilí, která se později rozšířila na krizové centrum. Dnes zde pracují poradkyně se specializací na domácí násilí, psycholožka, právníci a školí se noví odborníci a odbornice.
V říjnu 2001 byly ukončeny práce na novelách zákonů o domácím násilí, které byly v červnu 2002 schváleno parlamentem. V témže roce as pokračováním v roce 2002 vznikla ve spolupráci s dalšími organizacemi kampaň 5. žena, která měla za cíl informovat veřejnost o problému domácího násilí.